đại kỵ

Những đại kỳ cho ngôi nhà cần biết

Những đại kỳ cho ngôi nhà cần biết

Ngoài các kiến trúc bên trong thì kiến trúc bên ngoài cũng rất quan yếu. Có người tại mặt ngoài nhà ở bỗng xây, đặt một vật nhô lên như đầu người, đây là điều đại kỵ, nó giống như